logo
Gethin Pyrs

Ganwyd Gethin Pyrs ar fferm fynydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri a chafodd ei fagu mewn amgylchedd oedd yn frith o goedwigoedd a mynyddoedd. Dangosodd Gethin awch am ddyfeisgarwch yn ifanc iawn ac roedd bob amser yn creu gwahanol declynnau allan o hen ddarnau o bren oedd ar fuarth y fferm.

Yn 2012 ar ôl gorffen ei brentisiaeth a chwblhau hyfforddiant saer coed yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Dolgellau, cychwynnodd ei fusnes ei hun sef ‘Saer Coed Pyrs Joinery’. Gwneir pob math o gomisiynau, gan ddefnyddio pren o goetiroedd lleol a reolir yn gynaliadwy. Sychir y coed yn y gweithdy neu'r iard. Gwneir llawer o waith i’r ‘Ymddiriedolaeth Genedlaethol’ yng Ngogledd Cymru, gwaith unigryw a chrefftus sydd yn gweddu i adeiladwaith hynafol yr ardaloedd.

Ymgymerir â phob math o waith, gan gynnwys dodrefn, crefftwaith cain, nodweddion, dodrefn tafarndai yn cynwys bariau unigryw ac ati. Croesewir yn angerddol gynlluniau heriol ar ran cleientiaid.Gethin Pyrs was born on a farm in the Snowdonia National Park and has been raised in an environment surrounded by hills and trees. At an early age Gethin showed inventiveness and was always creating different gadgets out of old timber around the farm.

In 2012 after finishing his apprenticeship and completing his ‘Bench Joinery Training’ in Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau, he started his own business ‘Saer Coed Pyrs Joinery’. All kinds of personalized commissions are undertaken using timber from local, sustainably managed woodlands. Timber is often dried in the workshop or yard. Much work is done for the 'National Trust' in North Wales, unique and well-crafted work that blends with the ancient fabric of the areas.

All kinds of masterpieces are undertaken, including furniture, fine craftsmanship, features, unique bars and so on. Challenging and specialized designs on behalf of clients are most welcome.


Contact Gethin

Address: Awaiting details
Telephone: Awaiting detailsCopyright ArtWorks Aberdyfi Ltd. © 2024
Privacy & Security
Web Design by Nick Coldham